KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

20 kwietnia 2021 r., udziały w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Kowary ul. Karkonoska 16

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze
zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art. 983 kpc

że w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 (sala nr 124 ) odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J Audziałów w nieruchomości gruntowej niezabudowanej w wysokości 20/100 i 40/100, nieruchomość położona w miejscowości Kowary, ul. Karkonoska nr 16 w granicach działki gruntu oznaczonej geodezyjnie nr 665/1. Działka gruntu posiada powierzchnię 3 374 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00061664/5.

Udział w wysokości 40/100 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 163 250,00 zł

Udział w wysokości 20/100 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 81 620,00 zł

Dwa udziały w wysokości 40/100 i 20/100 oszacowano na kwotę 244 870,00 zł

Cena wywołania udziału 40/100 w nieruchomości wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 108 833,33 zł

Cena wywołania udziału 20/100 w nieruchomości wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 54 413,33 zł

Cena wywołania dwóch udziałów 40/100 i 20/100 wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę 163 246,66 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, w przypadku udziału 40/100 kwotę - 16 325,00 zł, w przypadku udziału w wysokości 20/100 - kwotę 8 162,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, (art. 962 § 1 kpc).

( W przypadku licytacji dwóch udziałów przystępujący do przetargu powinien wpłacić rękojmię do każdego z udziałów osobno - łącznie kwotę 24 487,00 zł )

Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 1887/16 (imię i nazwisko licytanta)". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt. sądowych I Co 1125/16.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...