KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

18 lutego 2022 r. licytacja nieruchomości gruntowej, Mysłakowice, Krogulec

O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki

Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

że w dniu 18 lutego 2022 r. o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 (sala nr 126 ) odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej, stanowiąca działkę nr ew. 31/6 o powierzchni 1,1400 ha położona w miejscowości Krogulec, gminie Mysłakowice, powiecie karkonoskim, województwie dolnośląskim. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta JG1J/00038571/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

UWAGA ! Niezgodność zapisów księgi wieczystej ze stanem prawnym. Na działce posadowiony jest budynek, który nie jest ujawniony w księdze wieczystej.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 308 000,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 231 000,00 zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 2562/19 (imię i nazwisko licytanta)". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt. sądowych I Co 2643/19.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...