KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

24 sierpnia 2022 r. -Licytacja 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym, Szklarska Poręba, ul. Morcinka 1/4

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

że w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 (sala nr 124 ) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej położonej w Szklarskiej Porębie, ul. Morcinka nr 1m. 4, składająca się z pokoju, kuchni. Do lokalu mieszkalnego przynależą pomieszczenia: w.c. oraz pom. piwniczne. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wg zapisów w Księdze Wieczystej to 46,00 m2. Budynek mieszkalny wraz z lokalem mieszkalnym posadowiony jest w granicach działki nr 473 o powierzchni 0,0546 ha, obręb 0005.
Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 1533/10 000 w prawie własności gruntu i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Nieruchomość lokalowa posiada urządzoną księgę wieczystą KW JG1J/00100491/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze – VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 57 040,00 zł

Cena wywołania udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 42 780,00 zł

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 704,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, (art. 962 § 1 kpc).

Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 344/18 (imię i nazwisko licytanta)". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt. sądowych I Co 1364/20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...