KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

14 października 2022 r., - Licytacja nieruchomości gruntowych, Barcinek, Stara Kamienica

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc

że w dniu 14 października 2022 r. o godz. 09:00

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 ( sala nr 124 ) odbędzie się:

 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

 

 

 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Barcinek, gmina Stara Kamienica w granicach działek gruntu oznaczonych geodezyjnie nr 150/3; 150/6; 157/2 i 159/4. Działki gruntu nr 150/3; 150/6 położone są w zwartym kompleksie przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działki gruntu oznaczone nr 157/2 i 159/4 położone są w drugim kompleksie, do których dostęp jest możliwy drogami śródpolnymi o nawierzchni szutrowej.

Dla nieruchomości gruntowej działki nr 159/4, 150/3, 150/6, 157/2 położonej w: Stara Kamienica, Barcinek, Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00030138/3.

 

Uwaga - Na działce gruntu 159/4 usytuowane są urządzenia techniczne w postaci urządzeń elektroenergetycznych, które użytkowane są przez TAURON Dystrybucja S.A., na działce gruntu oznaczonej nr 159/4 ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe - odpłatna i nieograniczona czasowo służebności przesyłu.

  • Operat szacunkowy

 

Działka 159/4 o powierzchni 5,7300 ha oszacowana jest na kwotę 151 045,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 113 283,75 zł

Wadium 15 104,50 zł

 

Działka 150/3 o powierzchni 0,2400 ha oszacowana jest na kwotę 45 975,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 34 481,25 zł

Wadium 4 597,50 zł

 

Działka 150/6 o powierzchni 0,0400 ha oszacowana jest na kwotę 5 660,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 4 245,00 zł

Wadium 566,00 zł

 

Działka 157/2 o powierzchni 0,9500 ha oszacowana jest na kwotę 38 605,00 zł

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 28 953,75 zł

Wadium 3 860,50 zł

 

Łączną wartość działek oszacowano na kwotę 241 285,00 zł

Cena wywołania wszystkich działek nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 180 963,75 zł

Wadium od oszacowania działek 150/3; 150/6; 157/2 i 159/4 24 128,50 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania danej działki wraz z dokładnym wskazaniem numeru działki, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, (art. 962 § 1 kpc).

 

Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - KM 5276/20 (imię i nazwisko licytanta)". Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze sygn. akt. sądowych I Co 1394/20.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...