KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

01 sierpnia 2024 r. - Licytacja nieruchomości lokalowej, Podgórzyn, ul. Żołnierska 54/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI

ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 5342/22 w dniu: 01.08.2024 o godzinie: 11:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

 

- lokalu mieszkalnego położonego przy Żołnierska 54/2, 58-562 Podgórzyn, dla którego Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00062116/6.

 

 

 

Opis nieruchomości:

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w województwie dolnośląskim, powiat karkonoski, gmina Podgórzyn, miejscowość Podgórzyn, ul. Żołnierska nr 54 m. 2 składające się z jednego pokoju i kuchni oraz pomieszczeń przynależnych tj. dwóch pokojów użytkowanych jako mieszkalne, 2 poddaszy, piwnicy. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych to 37,90 m2. Udział związany z własnością lokalu – właściciel lokalu dla którego urządzono księgę wieczystą ma udział we wspólnych częściach budynku i w prawie współwłasności terenu w wysokości 637/1000 części objętej księgą wieczysta JG1J/00062115/9. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1J/00062116/6.

 

Uwaga - powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem wysokości pomieszczeń poniżej 2,20 m = pu = 22,79 m2. Zapis w KW JG1J/00062116/6 wskazuje powierzchnię użytkową lokalu w wysokości 34,50 m2. W ocenie rzeczoznawcy majątkowego, zapis ten nie uwzględnia wysokości pomieszczeń w poziomie parteru. Z pomiarów dokonanych przez rzeczoznawcę majątkowego wynika, że pomieszczenia w poziomie parteru mają wysokość mniejszą od 2,20 m.

 

Suma oszacowania wynosi 32 030,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 022,50 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 203,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie.

 

Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 08.08.2024 o godzinie: 11:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...