KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

23 lipca 2024 r. - Licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym, Jelenia Góra

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 871/23

w dniu 23-07-2024 o godz. 10:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 58-500 Jelenia Góra, ul. J. Grabowskiego 7, rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

 

- nieruchomości, której właścicielem jest ABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością położonej przy Maciejowa, 58-500 Jelenia Góra, dla której Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00094574/7.

 


Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ew. nr 2/10 obręb 0062-Maciejowa II, o łącznej powierzchni wynoszącej 10,0054 ha, położona w Jeleniej Górze, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr JG1J/00094574/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym na niniejszej nieruchomości znajduje się złoże skalenia „Maciejowa II”, które położone jest na działkach Ew. Nr 2/13, 2/10, 2/11 z obrębu Maciejowa II. Biegły założył na potrzeby wyceny, że jest możliwe uzyskanie koncesji na wydobycie kopalin. Nieruchomość objęta wyceną zlokalizowana jest na północny wschód od centrum miasta Jelenia Góra. W skrajnie północno - wschodniej i jednocześnie pośredniej części gminy Jelenia Góra. Przedmiotem niniejszego operatu jest oszacowanie działki Ew. Nr 2/10 położony jest przy skrzyżowaniu ulicy Jana Dzierżonia oraz alei Tomasza Mazowieckiego, przy pierwszej linii zabudowy oraz około 130 metrów w linii prostej od ronda 4 Czerwca. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi teren niezabudowany, głównie w formie terenów typowo wiejskich.

 

UWAGA

W dniu 23.07.2024 roku o godzinie 10:30 przeprowadzona zostanie także II licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ew. nr 2/11, o łącznej powierzchni wynoszącej 10,0044 ha, położony w Jeleniej Górze, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr JG1J/00076344/4. O terminie licytacji komornik ogłosił w odrębnym obwieszczeniu znajdującym się na stronie KRK.

Ponadto w dniu 23.07.2024 roku o godzinie 11:00 przeprowadzona zostanie także II licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ew. nr 2/13, o łącznej powierzchni wynoszącej 9,9992 ha, położony w Jeleniej Górze, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr JG1J/00093519/7. O terminie licytacji komornik ogłosił w odrębnym obwieszczeniu znajdującym się na stronie KRK.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00.

 

Suma oszacowania wynosi 3 449 077,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1 724 538,50 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 344 907,70 zł.

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.
Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.
R
ękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 68, poz. 360 ) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...