KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

23 lipca 2024 r. - Licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym, Jelenia Góra

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 871/23 w dniu 23-07-2024 o godz. 10:30 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 58-500 Jelenia Góra, ul. J. Grabowskiego 7, rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości:

 

- nieruchomości, której właścicielem jest ABS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością położonej przy Maciejowa, 58-500 Jelenia Góra, dla której Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1J/00076344/4.

 

 

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ew. nr 2/11, obręb 0062-Maciejowa II o łącznej powierzchni wynoszącej 10,0044 ha, położona w Jeleniej Górze, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr JG1J/00076344/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym na niniejszej nieruchomości znajduje się złoże skalenia „Maciejowa II”, które położone jest na działkach Ew. Nr 2/13, 2/10, 2/11 z obrębu Maciejowa II. Biegły założył na potrzeby wyceny, że jest możliwe uzyskanie koncesji na wydobycie kopalin. Nieruchomość objęta wyceną zlokalizowana jest na północny wschód od centrum miasta Jelenia Góra. W skrajnie północno - wschodniej i jednocześnie pośredniej części gminy Jelenia Góra. Przedmiotem niniejszego operatu jest oszacowanie działki Ew. Nr 2/11 położony jest przy skrzyżowaniu ulicy Jana Dzierżonia oraz alei Tomasza Mazowieckiego, przy pierwszej linii zabudowy oraz około 130 metrów w linii prostej od ronda 4 Czerwca. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi teren niezabudowany, głównie w formie terenów typowo wiejskich.

 

Uwaga

W dniu 23.07.2024 roku o godzinie 10:00 przeprowadzona zostanie także II licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ew. nr 2/10, o łącznej powierzchni wynoszącej 10,0054 ha, położony w Jeleniej Górze, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr JG1J/00094574/7. O terminie licytacji komornik ogłosił w odrębnym obwieszczeniu znajdującym się na stronie KRK.

 

Ponadto w dniu 23.07.2024 roku o godzinie 11:00 przeprowadzona zostanie także II licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka ew. nr 2/13, o łącznej powierzchni wynoszącej 9,9992 ha, położony w Jeleniej Górze, gmina Jelenia Góra, powiat Jelenia Góra, województwo dolnośląskie. Przedmiotowa nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr JG1J/00093519/7. O terminie licytacji komornik ogłosił w odrębnym obwieszczeniu znajdującym się na stronie KRK.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00.

 

Suma oszacowania wynosi 3 448 733,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 1 724 366,50 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 344 873,30 zł.

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.


Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...