KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W JELENIEJ GÓRZE

TOMASZ RODACKI

Ruchomości

18 maja 2021r. Samochód osobowy AUDI A4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 09:30

odbędzie się w miejscowości  Jelenia Góra ul. Lubańska 36/4 pierwsza licytacja ruchomości .

Więcej…

05 maja 2021r. Przyczepka lekka ciążarowa AGADOS NP13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 05 maja 2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się w miejscowości Nowa Kamienica 43 pierwsza licytacja ruchomości .

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

L.P.

OPIS LICYTOWANEJ

RUCHOMOŚCI

 

ILOŚĆ

SUMA

OSZACOWANIA

1 sztuki w zł

CENA

WYWOŁANIA

1

 

Przyczepka lekka ciążarowa AGADOS NP13 rok prod. 2004; nr rej. DJES649; nr nadw. TKXN131754ANA6697

 

1,00

 

1 200,00 zł

 

900,00 zł

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. kojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 8671 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 00451110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - Km 6189/20 (imię i nazwisko licytanta)". Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej
w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją pod w/w adresem.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji , ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń , jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn.

Więcej…

11 maja 2021r. Samochód cieżarowy VOLKSWAGEN GOLF

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się w miejscowości  Jelenia Góra przy ul. Grunwaldzkiej 2 druga licytacja ruchomości .

Więcej…

11 maja 2021r. Samochód osobowy CITROEN C4

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 11 maja 2021 r. o godz. 09:30

odbędzie się w miejscowości  Jelenia Góra przy ul. Grunwaldzkiej 2 pierwsza licytacja ruchomości .

Więcej…

28 kwietnia 2021 r. Samochód ciężarowy CITROEN JUMPER 2.2HDI - LICYTACJA ODWOŁANA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 28 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

 

odbędzie się w miejscowości  Jelenia Góra ul. Cieplicka 45B/1 pierwsza licytacja ruchomości.

Więcej…

27 kwietnia 2021 r. Samochód osobowy FORD FOCUS C-MAX

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 27 kwietnia 2021 r. o godz. 09:30

odbędzie się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 2 pierwsza licytacja ruchomości.

Więcej…

22-kwietnia-2021r. HYUNDAI COUPE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się w miejscowości JELENIA GÓRA przy ul. GODUSZYŃSKIEJ 57/6 pierwsza licytacja ruchomości .

Więcej…

15 kwietnia 2021 r. Bęben suszarniczy i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:15

 

odbędzie się w miejscowości  Mysłakowice Ścięgny-Kostrzyca - teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. druga licytacja ruchomości.

Więcej…

15 kwietnia 2021 r. Rozdzielnica średniego napięcia SM 6-24 i inne

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

odbędzie się w miejscowości  Mysłakowice Ścięgny-Kostrzyca - teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.P.

OPIS LICYTOWANEJ

RUCHOMOŚCI

 

ILOŚĆ

SUMA

OSZACOWANIA

1 sztuki w zł

CENA

WYWOŁANIA

 

WADIUM

1

 

Rozdzielnica średniego napięcia SM 6-24 (zdekompletowana)

 

1,00

 

15 000,00 zł*

 

7 500,00 zł*

 

1 500,00 zł

2

 

Granulator do produkcji peletu z silnikiem elektrycznym

 

1,00

 

29 753,70 zł*

 

14 876,85 zł*

 

2 975,37 zł

*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 8671 § 1 kpc). Rękojmia powinna być złożona w kancelarii lub na rachunek bankowy komornika: 80 2030 0045 1110 0000 0298 3840 BNP Paribas Bank Polska S.A., tytułem przelewu: "rękojmia na licytację - GKM 138/19 (imię i nazwisko licytanta)". Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. (art. 8672kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.
Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej
w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać bezpośrednio przed licytacją pod ww. adresem.

Na zakupione ruchomości Komornik nie udziela gwarancji, ani nie odpowiada za ich stan techniczny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn.

 

 

Więcej…

14-kwietnia-2021r. Samochód osobowy SKODA FABIA

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 14-kwietnia-2021 r. o godz. 09:30

odbędzie się w miejscowości  KOWARY przy ul. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 30 druga licytacja ruchomości .

 

Więcej…

07-kwietnia-2021 Samochód osobowy PEUGEOT 807 2,2 HDI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Tomasz Rodacki Kancelaria Komornicza nr VI w Jeleniej Górze na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 07-kwietnia-2021 r. o godz. 09:30

odbędzie się w miejscowości  KOWARY ul. STASZICA 16 pierwsza licytacja ruchomości .

Więcej…

Skocz na górę strony 


Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika Tomasza Rodackiego.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek sposób.


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...